รับข่าวสารจากเว็บนี้
KERO Fighting

เกาะติดเศรษฐกิจ-การค้าจีน : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ

จีนเผย FDI 10 เดือนแรกแตะ 97,026 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากไทยพุ่ง 489.46 เปอร์เซ็นต์!!
1. FDI ในธุรกิจบริการเติบโตอย่างรวดเร็ว ใน 10 เดือนแรกปี 2556 FDI ในธุรกิจบริการมีมูลค่าทั้งสิ้น 49,812 ล้านดอลลาร์ สรอ. เติบโตร้อยละ 13.93 ครองสัดส่วนร้อยละ 51.34 ของ FDI ทั้งหมด ภายในจำนวนนี้ สาขาบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและสาขาการบันเทิงเติบโตรวดเร็วมาก โดยมีอัตราเติบโตสูงถึงร้อยละ 321.48 และร้อยละ 222.27 ตามลำดับ นอกจากนี้ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการผลิตได้รับ FDI มูลค่า 1,425 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ 38,292 ล้านดอลลาร์ สรอ.ตามลำดับ ลดลงร้อยละ 1.47 และร้อยละ 5.25 FDI ในอุตสาหกรรมการแปรรูปน้ำมันปิโตรเลียม ถ่านหินและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อุสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณธ์จากน้ำ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเติบโตร้อยละ 83.77 ร้อยละ 67.35และร้อยละ 21.39 ตามลำดับ

2. FDI จากประเทศ/เขตเอเชีย 10 ประเทศ/เขต EU และสหรัฐ ฯ เติบโตอย่างรวดเร็ว ภายใน 10 เดือนแรกปี 2556 FDI จากประเทศ/เขตเศรษฐกิจของเอเชีย 10 ประเทศ/เขต (ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียร์ เกาหลีใต้) มีมูลค่า 83,630 ล้านดอลลาร์ สรอ. เติบโตร้อยละ 7.18 ภายในจำนวนนี้ FDI จากฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทยมีมูลค่า 63,460 ล้านดอลลาร์ สรอ. 6,463 ล้านดอลลาร์ สรอ. 2,601 ล้านดอลลาร์ สรอ.และ 478 ล้านดอลลาร์ สรอ.ตามลำดับ เติบโตร้อยละ 10.49 ร้อยละ 6.31 ร้อยละ 3.41และร้อยละ 489.46 ตามลำดับ นอกจากนี้ FDI จากสหรัฐ ฯ มีมูลค่า 3,039 ล้านดอลลาร์ สรอ. เติบโตร้อยละ 12.41 FDI จาก EU มีมูลค่า 6,402 ล้านดอลลาร์ สรอ. เติบโตร้อยละ 22.26

3. FDI ในภาคกลางเติบโตอย่างรวดเร็ว 10 เดือนแรกปี 2556 ภาคตะวันออกจีนได้รับ FDI มูลค่า 81,410 ล้านดอลลาร์ สรอ. เติบโตร้อยละ 6.0 ครองสัดส่วนร้อยละ 83.9 ของ FDI ทั้งหมด ภาคกลางได้รับ FDI มูลค่า 8,550 ล้านดอลลาร์ สรอ. เติบโตร้อยละ 9.9 ครองสัดส่วนร้อยละ 8.8 ภาคตะวันตกได้รับ FDI มูลค่า 7,070 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 1.1 ครองสัดส่วนร้อยละ 7.3